Pakningsvejledning Sildenafil (Viagra)

1 Hvad er Sildenafil, og hvad bruges det til?

1.1 Hvilke egenskaber har lægemidlet?

Sildenafil indeholder det aktive stof sildenafil, et lægemiddel fra gruppen af såkaldte phosphodiesterase type 5-hæmmere.

Dette lægemiddel virker ved at hjælpe blodkarrene i din penis med at slappe af under seksuel ophidselse. Dette gør det muligt for blodet at strømme lettere ind i penis. Sildenafil vil kun hjælpe dig med at opnå erektion, når du er seksuelt ophidset.

Sildenafil bruges til at behandle erektil dysfunktion hos mænd, som nogle gange kaldes impotens. Dette sker, når en mand ikke kan få eller opretholde en tilstrækkelig hård, erigeret penis til seksuel aktivitet. Du bør ikke tage Sildenafil, hvis du ikke lider af erektil dysfunktion.

Sildenafil bruges normalt i saltform som sildenafilcitrat.

Sildenafil kræver recept og må kun bruges efter lægelig rådgivning.

1.2 Hvilke styrker og doseringsformer findes der?

Sildenafil bruges almindeligvis til behandling af erektil dysfunktion hos mænd

Tabletter indeholdende 100 mg sildenafil (som citrat).

Oral gelé med 100 mg sildenafil (som citrat).

Din læge vil afgøre, hvilken styrke og doseringsform der er egnet til din behandling.

1.3 Sildenafil bruges

til behandling af erektil dysfunktion hos mænd.

2 Hvad skal du overveje, før du tager Sildenafil?

2.1 Sildenafil må ikke tages

hvis du tager medicin, der indeholder nitrater eller nitric oxide-donorer som amylnitrit (også kaldet "poppers"). Disse lægemidler ordineres ofte for at lindre symptomerne på angina pectoris (eller "hjertesmerter"). Sildenafil kan forårsage en alvorlig stigning i virkningerne af disse lægemidler. Tal med din læge, hvis du tager sådan medicin. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller apotekspersonale.

hvis du er allergisk (overfølsom) over for sildenafil eller nogen af de andre ingredienser i sildenafil.

hvis du har alvorlige hjerte- eller leversygdomme.

hvis du for nylig har haft et slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt blodtryk.

hvis du har visse sjældne arvelige øjensygdomme (såsom retinitis pigmentosa).

hvis du har haft eller tidligere haft synstab på grund af ikke-arteritisk anterior iskæmisk optisk neuropati (NAION).

2.2 Tag særlig forsigtighed, når du tager Sildenafil

hvis du har seglcelleanæmi (ændring i røde blodlegemer), leukæmi (blodkræft), multipelt myelom (knoglemarvskræft) eller en sygdom eller deformitet i din penis. I disse tilfælde kan der være behov for særlig forsigtighed ved brug af medicin til behandling af erektil dysfunktion.

hvis du har hjerteproblemer. I så fald bør din læge omhyggeligt vurdere, om dit hjerte kan klare den ekstra belastning ved samleje.

hvis du i øjeblikket har et mavesår eller en blodkoagulationsforstyrrelse (såsom hæmofili).

hvis du bemærker en pludselig nedsættelse eller tab af syn, skal du stoppe med at tage sildenafil og kontakte en læge med det samme.

Du bør ikke bruge sildenafil samtidig med andre behandlinger for erektil dysfunktion.

Du bør informere din læge om, hvis du har nyre- eller leverdysfunktion. Din læge vil beslutte, om der er behov for en lavere dosis for dig.

Bemærk: Orale lægemidler kan indeholde forskellige typer sukker (f.eks. lactose). Hvis du ved, at du har intolerance over for visse sukkerarter, som f.eks. lactose, bør du kun tage dem efter konsultation med din læge.

2.2.a Børn

Brug af Sildenafil anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

2.2.b Ældre patienter

Der kræves ingen dosisjusteringer hos ældre patienter.

2.2.c Graviditet/amning

Lægemidlet er ikke beregnet til brug hos kvinder.

2.2.d Evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Sildenafil kan forårsage svimmelhed og påvirke synet. Vær opmærksom på, hvordan du reagerer på at tage sildenafil, før du kører eller betjener maskiner.

2.3 Hvad skal du huske, når du tager Sildenafil med mad, drikkevarer og drikkevarer?

Indtagelse af alkohol kan midlertidigt reducere din evne til at opnå erektion. For at få mest muligt ud af din medicin, bør du ikke drikke store mængder alkohol, før du tager sildenafil.

Grapefrugtsaft kan give en lille stigning i effektiviteten.

3 Sådan tager du Sildenafil?

Tag altid Sildenafil præcis som din læge har fortalt dig. Spørg din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl.

3.1 Type og varighed af anvendelse

Du bør tage sildenafil cirka en time før samleje. Hvis sildenafil tages sammen med mad, kan virkningen blive forsinket i forhold til at tage det på tom mave.

Slug tabletten hel med lidt vand.

Tabletten kan tages med eller uden væske. Da den smeltbare tablet nemt går i stykker, bør den tages umiddelbart efter fjernelse fra blisterpakningen. De smeltbare tabletter kan bruges som et alternativ til filmovertrukne tabletter hos patienter, der har svært ved at sluge filmovertrukne tabletter.

Sildenafil vil kun hjælpe dig med at opnå erektion, når du er seksuelt ophidset. Tiden det tager for sildenafil at virke, varierer fra patient til patient; det er normalt en halv time til en time. Du kan finde ud af, at sildenafil tager længere tid at virke, hvis du tager det sammen med et tungt måltid.

Du bør fortælle din læge, hvis sildenafil ikke giver dig en erektion, eller hvis erektionen ikke varer længe nok til at gennemføre samleje.

Kontakt venligst din læge eller apotekspersonale, hvis du har indtryk af, at virkningen af Sildenafil er for stærk eller for svag.

3.2 Medmindre lægen har foreskrevet andet, er den sædvanlige dosis til behandling af erektil dysfunktion

3.2.a Voksne og ældre patienter

Den sædvanlige daglige dosis er 50 mg sildenafil. Afhængigt af effekten og tolerance kan dosis justeres til 25 mg eller 100 mg.

Tag ikke Sildenafil mere end en gang om dagen!

3.2.b Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med mild til moderat nyreinsufficiens.

Da en dosis på 25 mg bør overvejes hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min). Afhængigt af effektivitet og tolerance kan dosis øges til 50 mg og derefter til 100 mg.

3.2.c Anvendelse hos patienter med nedsat leverfunktion

En dosis på 25 mg bør overvejes. Afhængigt af effektivitet og tolerance kan dosis øges til 50 mg og derefter til 100 mg.

3.2.d Anvendelse hos patienter, der tager andre lægemidler

Med undtagelse af ritonavir, for hvilken samtidig administration med sildenafil ikke er angivet, bør en dosis på 25 mg overvejes til første gangs brug hos patienter, der modtager samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere (såsom ketoconazol, erythromycin, cimetidin, itraconazol). bliver.

Patienter behandlet med alfa-blokkere bør være stabile, inden de starter sildenafil-behandling. Derudover bør en indledende dosis på 25 mg sildenafil overvejes.

3.3 Hvis du tager mere Sildenafil, end du bør

En dosis på mere end 100 mg vil ikke øge effekten, men bivirkningerne vil forekomme hyppigere og være mere alvorlige.

Tag ikke en dosis højere end den, din læge har ordineret. Hvis du har taget flere tabletter, end din læge har ordineret, skal du fortælle din læge det.

3.4 Hvis du glemmer at tage Sildenafil

Du skal tage sildenafil cirka 1 time før samleje. Under ingen omstændigheder bør du forsøge at indhente en glemt dosis ved at tage en dobbeltdosis eller to doser om dagen.

3.5 Virkninger af ophør af sildenafil-behandling

Hvis du ønsker at stoppe behandlingen, skal du drøfte dette med din læge på forhånd.

4 Hvilke bivirkninger er mulige?

Som alle lægemidler kan sildenafil forårsage bivirkninger, selvom ikke alle får dem.

Når man vurderer bivirkninger, bruges følgende frekvensinformation:

Meget almindelig: mere end 1 ud af 10 behandlede

Almindelig: mindre end 1 ud af 10, men mere end 1 ud af 100 behandlede

Ikke almindelig: mindre end 1 ud af 100, men mere end 1 ud af 1.000 behandlede

Sjælden: mindre end 1 ud af 1.000, men mere end 1 ud af 10.000 behandlede

Meget sjælden: mindre end 1 ud af 10.000 behandlede, inklusive isolerede tilfælde

Frekvens ikke kendt: Frekvens kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data

4.1 Hvilke bivirkninger kan der forekomme detaljeret?

Bivirkningerne beskrevet i forbindelse med sildenafil er for det meste milde til moderate og kortvarige. Hvis du oplever brystsmerter under eller efter sex:

Indtag en halv-siddende stilling og prøv at slappe af.

Brug ikke nitrater til at behandle dine brystsmerter.

Underret straks din læge.

Alle lægemidler, herunder sildenafil, kan forårsage allergiske reaktioner. Kontakt straks din læge, hvis du oplever følgende symptomer efter indtagelse af Kamagra: pludselig begyndelse af hvæsen, åndenød eller svimmelhed, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber eller hals.

Ekstremt langvarige og til tider smertefulde erektioner er blevet rapporteret efter indtagelse af sildenafil. Hvis du har sådan en erektion, der varer mere end 4 timer, bør du konsultere en læge med det samme.

Hvis du oplever en pludselig forværring eller tab af syn, skal du stoppe med at tage sildenafil og kontakte din læge øjeblikkeligt.

4.1.a Meget almindelig

Hovedpine.

4.1.b Almindelig

Rødmen i ansigtet, fordøjelsesbesvær, synsforstyrrelser (herunder farvesynsproblemer, følsomhed over for lys, sløret syn eller nedsat synsskarphed), næsestop og svimmelhed.

4.1.c Lejlighedsvis

Opkastning, hududslæt, blødning bag øjnene, øjenirritation, blodskudte/røde øjne, øjensmerter, dobbeltsyn, unormal følelse i øjet, uregelmæssig hjerteslag eller hurtig hjerterytme, muskelsmerter, døsighed, nedsat følesans, svimmelhed, tinnitus, kvalme, tør mund, brystsmerter og træthed.

4.1.d Sjælden

Forhøjet blodtryk, lavt blodtryk, besvimelse, slagtilfælde, næseblod og pludseligt høretab eller døvhed.

4.1.e Efter markedsføringstilladelse

Andre bivirkninger rapporteret fra post-markedsføringsoplevelse inkluderer: hjertebanken, brystsmerter, pludselig død, hjerteanfald eller midlertidige cerebrale cirkulationsforstyrrelser. De fleste, men ikke alle, af disse mænd havde hjertesygdom før indtagelse af dette lægemiddel. Det er ikke muligt at vurdere, om disse begivenheder var direkte relateret til sildenafil.

Tilfælde af kramper eller anfald og alvorlige hudreaktioner, herunder udslæt, blærer, afskalning og smerte, der kræver øjeblikkelig lægehjælp, er også blevet rapporteret.

4.2 Hvilke forholdsregler skal der træffes, hvis der opstår bivirkninger?

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen bivirkninger. Han vil beslutte om mulige foranstaltninger.

Hvis en bivirkning opstår pludselig eller bliver alvorlig, skal du straks underrette en læge, da visse lægemiddelbivirkninger (f.eks. overdreven blodtryksfald, overfølsomhedsreaktioner) kan have alvorlige konsekvenser. I sådanne tilfælde må du ikke fortsætte med at tage medicinen uden din læges råd.

Fortæl din læge eller apotekspersonalet, hvis du bemærker nogen bivirkninger, der ikke er nævnt her eller i pakningsvejledningen.

5 Sådan opbevares Sildenafil?

Opbevar sildenafil ved normal stuetemperatur og opbevar medicinen i den originale emballage væk fra lys og fugt.

Medicin bør generelt opbevares utilgængeligt for børn.

Du må ikke bruge medicinen efter udløbsdatoen, der står på pakken.

Medicinen må ikke bortskaffes i spildevand eller med husholdningsaffald. Spørg din apotekspersonale, hvordan du skal kassere medicin, hvis du ikke længere har brug for det. Dette tiltag hjælper med at beskytte miljøet.